Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 MD Kids Fashion: gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 55024416  handelend onder de naam MD Kids Fashion. 

2 Website: de website van MD Kids Fashion, te raadplegen via www.mdkidsfashion.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met MD Kids Fashion en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MD Kids Fashion en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid

1 MD Kids Fashion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
   Opdrachtgever: degene die met MD Kids Fashion in een (pre-) contractuele verhouding staat.

2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door MD Kids Fashion te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

3 Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen MD Kids Fashion en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationale gedefinieerd beding (bv. EXW,CIF etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.

4 Website: www.mdkidsfashion.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid.

1 Op iedere verbintenis tussen MD Kids Fashion en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2 MD Kids Fashion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op verbintenissen met Md Kids Fashion, voor de uitvoering waarvan door MD Kids Fashion derden dienen te worden betrokken.Prijzen/ levering van bedruking en borduring
1 Alle op de Website en in andere van MD Kids Fashion afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 MD Kids Fashion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Overeenkomst/ Levering van bedrukte goederen.

1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook worden door MD Kids Fashion vrijblijvend gedaan, ook indien deze een termijn voor aanvaarding inhouden.

2 Alle kosten van het borduur- en drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

3 Borduringen en/of bedrukkingen op door opdrachtgever zelf aangeleverd textiel of op andere door opdrachtgever zelf aangeleverde goederen geschieden voor risico van opdrachtgever.

4 Opdrachtgever heeft geen recht de op afstand gesloten overeenkomst met MD Kids Fashion binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden,aangezien MD Kids Fashion:

producten tot stand brengt overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
producten tot stand brengt die duidelijk persoonlijk van  aard zijn;

producten tot stand brengt die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van MD Kids Fashion en het voldoen aan de daarbij door MD Kids Fashion gestelde voorwaarden. 

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MD Kids Fashion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MD Kids Fashion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 MD Kids Fashion kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MD Kids Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 MD Kids Fashion heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Registratie 
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. MD Kids Fashion is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of tinymoon daarvan in kennis te stellen, zodat tinymoon gepaste maatregelen kan nemen. 


Uitvoering Overeenkomst 
1 Zodra de bestelling door MD Kids Fashion is ontvangen, stuurt MD Kids Fashion de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 MD Kids Fashion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien MD Kids Fashion de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 MD Kids Fashion raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 MD Kids Fashion is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met MD Kids Fashion binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft MD Kids Fashion een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. 

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan MD Kids Fashion, of op andere ondubbelzinnige wijze aan MD Kids Fashion kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. MD Kids Fashion bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

MD Kids Fashion
Industrieweg 3-K
2712 LA Zoetermeer

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MD Kids Fashion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

 Wij wachten met terugbetalen tot MD Kids Fashion het product heeft ontvangen.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;


Betaling 
1 Klant dient betalingen aan tinymoon volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. tinymoon is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Garantie en conformiteit
1 MD Kids Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat MD Kids Fashion er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

2 Een door MD Kids Fashion, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt MD Kids Fashion daarvan in kennis te stellen. 

4 Indien MD Kids Fashion de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MD Kids Fashion, dan kan hij bij MD Kids Fashion telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2 MD Kids Fashion geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MD Kids Fashion binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Persoonsgegevens
1 MD Kids Fashion verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Geschillen-toepasselijk recht-forumkeuze.
1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen die tussen MD Kids Fashion en opdrachtgever ontstaan zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. MD Kids Fashion mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

3 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.
 

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

MD Kids Fashion
Industrieweg 3-K
2712 LA Zoetermeer

Telefoon: 06-19677766 
               
Email: info@mdkidsfashion.nl

KvK   55024416
BTW  NL 179178891B02